Syarah Akidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah - Ahmad Farid - Fatiha

Syarah Akidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah - Ahmad Farid - Fatiha

Syarah Akidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah - Ahmad Farid - Fatiha
Syarah Akidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah - Ahmad Farid - Fatiha

SYARAH AKIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH – Dr. AHMAD FARID – PENERBIT FATIHA

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm /356 Hal (Hardcover)
Berat: 580 gram
Penulis: Syaikh Dr. Ahmad Farid
Penerbit: Fatiha Publishing

ALASAN PENTING MEMILIKI BUKU SYARAH AKIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH – Dr. AHMAD FARID – PENERBIT FATIHA
 
    Buku ini ditulis oleh ulama yang ahli di bidangnya.
    Ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami.
    Pembahasan setiap materi disampaikan secara jelas, lugas, dan sistematis.
    Hadis-hadis yang dipilih merupakan hadis sahih dan telah ditahqiq.
    Banyak mengutip pendapat ulama Akhlussunnah Wal Jamaah.
    Kaya akan referensi aqidah dan hadis.
    Mengkritisi dan meluruskan pemahaman yang sesat.

BIOGRAFI PENULIS

Syaikh Dr. Ahmad Farid merupakan ulama Ahlussunnah Wal Jamaah yang lahir di Minya, Mesir pada Juli 1952. Beliau pernah berguru kepada ulama senior dunia semisal Syaikh Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Bin Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, dan Syaikh Abdurrazzaq Afifi. Cita-citanya sebagai khatib mengantarkannya bukan hanya sekedar menjadi khatib tetapi juga ulama dan penulis produktif. Tercatat belasan karya gemilangnya mendunia karena kekuatan isi, metodologi, dan kesederhanaan bahasanya.

DAFTAR ISI SYARAH AKIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH – Dr. AHMAD FARID – PENERBIT FATIHA

Kata Pengantar Penulis………………. 3

Dâftâr Isi…………………………………. 5

Mukadimah……………………… 8

PENGANTAR………………….. 15

Mâknâ Imân dân Kâfir……………… 17

Imân Bertâmbâh dân Berkurâng……………. 20

Perbedaan Para Ahli Mengenâi Imân………… 22

Hâl yâng Membâtâlkân Keimânân…………. 26

Pengecuâliân dâlâm Imân…………………… 30

BAB 1 : IMAN KEPADA ALLAH……………. 33

    Tauhid Rububiyah………………….. 35

Dalil-dalil keberadaan Rabb……………… 37

Syirik rububiyah dan fenomenanya di tengah-tengah umât Islâm  48

Diskusi dan dialog……………. 50

    Tauhid Asma’ dan Shifat…………….. 51

Kaidah terkait iman kepada nama-nama Allah……………….. 53

Kaidah iman kepada sifat-sifat Allah…………….. 56

Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua……………… 61

Sifat-sifat zat……………………… 61

Sifat tangan, wajah, kaki, dan betis…………………. 61

Sifat ilmu……………………… 67

Sifat mendengar dan melihat……………….. 76

Sifat hayat (hidup) dan qayyumiyah

(terus menerus mengurus makhluk)………………. 81

Sifat-sifat perbuatan…………………….. 84

Sifat istiwa’ (bersemayam) dan fâuqiyâh (berada di atas makhluk)  ………  84

Sifat nuzul (turun)……………………. 89

Sifat kalam………………. 91

Hukum sifât-sifât lâin bâgi Âllâh……………………. 101

Nama-nama Allah yang terbaik. Uraian dan penjelasan…………… 104

Orang-orang Mukmin melihat Allah di akhirat (Ru`yatullah)         109

    Tauhid Uluhiyah……………………….. 121

Mâknâ Lâ� Ilâ� hâ Illâllâ� h…………………………….. 127

Keutâmâân Lâ� ilâ� hâ illâllâ� h……………………….. 133

Syarat sah dan tanda-tanda diterimanya dua kalimat

syahadat di sisi Allah………………. 138

Hâdis-hâdis tentang keutamaan dua kalimat syahadat dan

hadis-hadis tentang ancaman dosa-dosa besar……………….. 142

Keutamaan tauhid……………………. 147

Jâuhi syirik……………………. 152

Perkara-perkara syirik yang sering dilakukan masyarakat

awam………………… 159

Perkara-perkara yang menjurus pada kesyirikan…………………. 182

Larangan mendirikan masjid di atas kubur…………………….. 183

Larangan terhadap keyakinan penularan penyakit dan perasaan sial (Tathayyur) 186

Larangan menyembelih hewan kurban untuk selain  Allah …..  187

Larangan memuji dan bersikap berlebihan terhadap

orang-orang saleh………………. 189

Larangan membuat gambar…………………… 191

Sejumlah permasalahan terkait tauhid uluhiyah……………….. 194

Tawasul………………… 194

Ruqyâh…………………. 200

Syafaat………………….. 205

Sihir ………………………211

Hukum Sihir…………… 214

Hâd Penyihir………………. 215

Nasyrah (Menghilangkan Sihir)……………. 216

BAB 2 : IMAN KEPADA MALAIKAT……………… 219

Sifat-Sifat Malaikat………………… 224

Golongan-Golongan Malaikat……………….. 229

Perbandingan Antara Malaikat dan Manusia……………… 234

Mânfâât Imân Kepâdâ Mâlâikât Terhâdâp Âkidâh Seorâng

Mukmin………………… 237

BAB 3 : IMAN KEPADA KITAB-KITAB…………… 241

Manfaat Beriman Kepada Kitab-kitab…………….. 249

BAB 4 : IMAN KEPADA RASUL………….. 251

Perbedaan Antara Mukjizat dan Karamah…………….. 265

Manfaat Beriman Kepada Para Rasul………………. 267

BAB 5 : IMAN KEPADA HARI AKHIR…………… 269

Imân Kepâdâ Kemâtiân………………… 272

Pertanyaan, Fitnah, Siksa, dan Nikmat Kubur…………………… 276

Hâri Kiâmât………………….. 279

Hâri Kebângkitân…………………. 295

Hisâb (Perhitungân Âmâl)……………….. 298

Mizan……………………….. 299

Shirath……………………… 300

Surga dan Neraka………………. 300

BAB 6 : IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR…………….. 305

Tingkatan Qadha dan Qadar……………………. 309

Penjelasan Tentang Perintah Kauni dan Perintah Syar’i…….. 332

Beriman Kepada Takdir dan Menjalankan Perintah Syariat

Adalah Dua Kewajiban yang Tak Terpisah Satu Sama Lain……….. 334

Imân Kepâdâ Tâkdir Bukân Berârti Hârus Berpângku Tângân,

Tâpi Justru Hârus Serius dân Bersungguh-sungguh………….. 335

Perdebatan Adam dan Musa…………………….. 337

Manfaat Beriman Kepada Qadha dan Qadar…………….. 348

DAFTAR REFERNSI………………….. 351

Buku Original Penerbit PQS

Harga Asal : Rp 99.000
Diskon : 10%
Harga Diskon : Rp 89.100

0 Comments: